Stadnina Koni
tel. +48 82 577 12 00, e-mail: bialka@hbp.pl

Regulamin sprzedaży koni
 

1. Organizatorem przetargu na sprzedaż koni koni będących własnością Spółki pod nazwą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. jest Spółka pod nazwą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o. o. (siedziba i adres : 30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4) Wydział Hodowli i Produkcji Zwierzęcej, Stadnina Koni Białka (adres: Białka, 22-300 Krasnystaw), zwana w treści niniejszych warunków przetargu Stadniną Koni Białka. Postępowanie przetargowe przeprowadza komisja przetargowa.

2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3. Pokaz oferowanych koni rozpoczyna się w dniu przetargu o godz. 10:00 w Stadninie Koni Białka (adres Białka, 22-300 Krasnystaw).

4. Na sprzedaż każdego konia komisja przetargowa przeprowadza odrębne postępowanie przetargowe według zasad określonych w niniejszych warunkach przetargu.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 PLN lub 200 EURO do czasu rozpoczęcia danego przetargu. Wpłata wadium następuje na konto bankowe w PLN 55 2030 0045 1110 0000 0085 9020 BGŻ S.A. Zamość, w EURO 35 2030 0045 3110 0000 0003 7700 BGŻ S.A. Zamość lub w kasie Stadniny Koni Białka. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków przetargu.

6. Przetarg odbywa się w systemie tzw. „cichej sprzedaży”(silent sale). Oferty przyjmowane będą na oficjalnych formularzach przygotowanych przez komisję przetargową zawierających imię i nazwisko oraz adres licytującego, nazwę konia i proponowaną cenę oraz datę przetargu. Do przetargu będą dopuszczeni także oferenci, którzy prześlą ofertę faksem, pocztą lub e-mailem, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie ww. danych oraz przesłania potwierdzenia wpłaty wadium. Niezależnie od formy złożenia ofert, do przetargu będą dopuszczone oferty złożone do czasu rozpoczęcia danego przetargu.

7. Otwarcie ofert w dniu przetargu następuje dwukrotnie – o godzinach 11:00 i 11.30. Aktualne wyniki przetargu umieszczane będą na tablicy. Drugie otwarcie ofert (o godz. 11:30) jest ostateczne.

8. Bezpośrednio po zakończeniu drugiej licytacji pisemnej odbywa się licytacja ustna koni nie sprzedanych w licytacjach pisemnych.

9. Przed przetargiem komisja przetargowa ustala cenę minimalną (rezerwową) każdego konia zgłoszonego do danego przetargu. Cena ta musi być uprzednio zatwierdzona przez Zarząd Spółki pod firmą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

10. Nabywcą konia zostaje osoba oferująca najwyższą cenę pod warunkiem, że została osiągnięta cena rezerwowa. W przypadku, gdy cena rezerwowa nie zostanie osiągnięta, Stadnina Koni Białka ma prawo po ostatecznym, drugim otwarciu ofert, przeprowadzić publiczną ustną dogrywkę licytacyjną i sprzedać konia, jeśli komisja uzna, że oferowana cena jest zadowalająca. Cena ta musi być uprzednio zatwierdzona przez Dyrektora Wydziału Hodowli i Produkcji Zwierzęcej.

11. W przypadku, kiedy złożone zostaną dwie lub więcej równorzędnych ofert, sporny koń poddany zostanie dodatkowej, ustnej licytacji, poczynając od osiągniętej ceny. Nabywcą staje się osoba, która zaoferuje najwyższą cenę w przetargu prowadzonym ustnie.

12. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu dowolnego konia bądź koni bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

13. Nabywca zobowiązany jest potwierdzić podpisem zakup każdego konia bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu.

14. Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za konia lub konie na konto wskazane przez Stadninę Koni Białka lub do kasy Stadniny Koni Białka w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.Konto w PLN 55 2030 0045 1110 0000 0085 9020 BGŻ S.A. Zamość, Konto w EURO 35 2030 0045 3110 0000 0003 7700 BGŻ S.A. Zamość. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu konia.

15. Brak wpłaty ceny zakupu w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powoduje rozwiązanie umowy z winy nabywcy, w tym przypadku nabywca zostanie obciążony kosztami związanymi z danym przetargiem.
16. Oferentom, którzy nie dokonali zakupu konia w danym przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od daty przetargu.

17. Wydanie przedmiotu przetargu (konia/koni) nastąpi po zapłacie całej ceny sprzedaży. Wydanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

18. Nabywcy, w tym nabywcy zagraniczni ponoszą wszelkie koszty związane z odbiorem i wysyłką koni, a w szczególności odpowiednio koszty wymaganych badań weterynaryjnych, koszty wystawienia świadectw eksportowych i dokumentów spedycyjnych, koszty ubezpieczenia oraz koszty transportu.

19. Nabywca załaduje konia w miejscu przetargu do swojego środka transportu na własny koszt i ryzyko.

20. Po udostępnieniu konia/koni do załadunku na środek transportu wskazany przez nabywcę, ryzyko związane z koniem/końmi przechodzi całkowicie na nabywcę.

21. Począwszy od 8-go dnia od daty przetargu do momentu odebrania sprzedanych koni, kosztami utrzymania koni zostanie obciążony nabywca.

22. W przypadku, kiedy wyniki badań weterynaryjnych uniemożliwią wysyłkę eksportową koni, transakcja nie dochodzi do skutku, nabywca otrzymuje zwrot wadium, a koszt badań ponosi Stadnina Koni Białka.

23. Wszyscy oferenci wpłacający wadiumotrzymują bezpłatnie listę koni.

24. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadniny Koni Białka podczas trwania przetargu, wizytacji stajni, a zwłaszcza podczas dosiadania koni, czynią to na własne ryzyko. Organizator przetargu nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu lub mieniu, poniesione przez te osoby podczas trwania przetargu oraz imprez z nim związanych.

 

FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP KONIA

OFERTA NA ZAKUP KONIA/KONI Z SK BIAŁKA

WYSTAWIONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGU W SK BIAŁKA

W DNIU……………………………………………….

 

 

Zgłaszający ofertę :

  1. Nazwisko i imię/firma……………………………………………………………….
  2. Adres:……………………………………………………………………………………….
  3. Pesel:………………………………………………………………………………………..
  4. Dane kontaktowe: Tel./fax………………………………………………………..

                                   e-mail………………………………………………………….

Oferta na zakup konia:

Lp.      Nazwa konia                                   Proponowana cena brutto

1         ……………………                                ………………………………………….

2.        ……………………                                ………………………………………….

3.        ……………………                                ………………………………………….

 

 

Białka dnia ……………………………..

                                                                                   ……………………………………………………

                                                                                   Podpis zgłaszającego ofertę